пиршин тоҷик - پرشین تاجیک
پلی میان سرزمین های فارسی زبان
برگردان فارسی به تاجیکی، تاجیکی به فارسی، اخبار ، مقالات ، ارتباط با آسیای میانه

آموزش الفبای سیریلیک

الفبای سیریلیک  عمدتا در روسیه و برخی از کشورهای اروپای شرقی استفاده می شود. این خط پس از تاسیس دولت شوروی در دهه 1920 در قلمرو آسیای میانه نیز رواج داده شد. به این ترتیب، فارسی زبانان آسیای میانه به جای استفاده از الفبای فارسی، در نوشته های خود  مجبور به استفاده از حروف سیریلیک شدند. در تاجیکستان که بیشتر مردم به زبان فارسی سخن می گویند، الفبای سیریلیک به الفبای زبان تاجیکی معروف است. در الفبای سیریلیک، برخلاف الفبای فارسی که در اکثر نوشته های امروز به کار می رود و در آن مصوت های کوتاه معمولا حذف می شود، همه آواها (یا مصوت ها) دارای حروف خاص خود هستند و کلمات همان گونه که تلفظ می شوند به همان صورت نیز نوشته می شوند.

بعد از استقلال کشور تاجیکستان بحث های فراوانی در مورد تغییر خط و بازگشت به خط فارسی (که در تاجیکستان خط نیاکان نامیده می شود) در گرفت اما به اعتقاد بسیاری از منتقدان برگشت به الفبای نیاکان آن هم به صورت فوری باعث بی سواد شدن کل مردم می شد چرا که  مردم تاجیکستان با خط فارسی آشنایی خیلی کمی دارند. با این حال روند بازگشت مردم تاجیک به خط فارسی در یک فرآیند طولانی مدت فراهم می شود و  مروجان این اتفاق در ایران و یا افغانستان نیز باید برای کمک به  این فرآیند خط تاجیکی یا همان الفبای سیریلیک را  فرابگیرند.

در این قسمت سعی می شود الفبای سیریلیک خیلی آسان آموزش داده شود.

 

الفبای تاجیکی

حرف یا صدامثال فارسیحرف سیریلیکمثال تاجیکی
آآبО ооб
بباباБ бБобо
پپرП ппар
ت - طتوتТ ттӯт
ث-س - صسالС сСол
ججلال ц цҷалол
چچشمه Ч чЧашма
ح - هحبیبҲ ҳ ҳабиб
خخانه Х хХона
ددوست Д ддӯст
ز-ذ-ض -ظزن З ззан
رراه Р рроҳ
ژمنیژه Ж жманижа
ششاهШ шшоҳ
عشعرЪ ъшеър
غغلام ғ Ғғулом
ققلمҚ ққалам
فآفتاب Ф фОфтоб
ککتابК ккитоб
گگل Г гГул
للالهЛ лЛола
مماه М ммоҳ
ننانН нНон
ووطنВ вватан
ی مفتوحیخЯ яях
ی مضمومیونسکوЮ ююнеско
یایارЁ ёёр
یایЙ йай
صدای ا با کسرهسهЕ е се
فتحهانارА аАнор
کسرهارتباطИ ииртибот
ضمه(او کوتاه)شخمУ ушухм
او بلندتوبرهў ўтӯбра